کنترل کننده های موقعیت Tap Changers

کنترل کننده های شیر تعویض بار (OLTC) قسمت اصلی سیستم نظارت و کنترل تجهیزات قدرت هستند. آنها به طور مداوم وضعیت سوئیچینگ ترانسفورماتورها را با بارهای هموار یا به شدت تغییر دهنده در پستهای ۳۵-۷۵۰ کیلوولت کنترل می کنند.

کنترل کننده های UP100 و UP200 با هر نوع سنسور از موقعیت درایو OLTC بدون آداپتورهای اضافی کار می کنند. به آداپتورهای اضافی نیازی نیست. به دلیل در دسترس بودن صفحات مجزا که اطلاعات را روی شیرهای درایو OLCT و اطلاعات مربوط به پارامترهای ترانسفورماتور را نمایش می دهند، بهره برداری از کنترل کننده ها برای پرسنل پست راحت است. آنها به ترانسفورماتورهایی با ولتاژ نامی ثانویه ۱۰۰ ولت و جریان ثانویه اسمی ۱A یا ۵A متصل می شوند.