نمایشگر خطا مدل Lodstar PL10/PL4

نمایشگر خطا مدل Lodstar PL10/PL4 جهت نصب بر روی دکل

نشانگرهای خطای نصب شده روی دکل Lodestar PL10 و Lodestar PL4 برای استفاده در شبکه های توزیع ۱-۳۶kV طراحی شده اند. برای نشان دادن عیب از پرچم الکترومغناطیسی استفاده می شود.

Lodestar PL10 روی دکل حدود ۳-۵ متر زیر هادی ها نصب می شود.

Lodestar PL4 برای نصب روی یک دکل بین هادی ها مناسب تر است.