مانیتورهای موقعیت On-Load Tap Changers

مانیتورهای موقعیت On-Load OLTC Tap Changers موقعیت درایوهای OLTC از تولید کنندگان مختلف را نشان می دهند و اطلاعات مربوط به موقعیت درایو را به سیستم SCADA بصورت دیجیتال و آنالوگ منتقل میکنند. مانیتورهای موقعیت ANTRAKS OLTC،که UP نامگذاری شده اند ، می توانند با طیف وسیعی از On-Load Tap Changers کار کنند.

سری UP2x
سری UP3x
سری UP4x